K-POP 문서 토론kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk


#1 58.225.99.1092021-07-27 15:11:11
[derCSyong] 운영진에 의해 숨김처리되었습니다.
#2 58.225.99.1092021-07-27 15:11:14
[derCSyong] 운영진에 의해 숨김처리되었습니다.
#3 58.225.99.1092021-07-27 15:11:15
[derCSyong] 운영진에 의해 숨김처리되었습니다.
#4 58.225.99.1092021-07-27 15:11:16
[derCSyong] 운영진에 의해 숨김처리되었습니다.
#5 58.225.99.1092021-07-27 15:11:18
[derCSyong] 운영진에 의해 숨김처리되었습니다.
#6 [System]2021-07-27 15:45:54
derCSyong이/가 토론을 종료함
#7 [System]2021-07-27 15:45:55
derCSyong이/가 토론을 재개함
#8 [System]2021-07-27 15:46:07
derCSyong이/가 토론을 종료함

이 토론은 종료되었습니다.
관리그룹 멤버가 토론을 다시 시작할 수 있습니다.